Preprints

Measurements of Correlated Insulator Gaps in a Transition Metal Dichalcogenide Moire Superlattice

Xiong Huang, Dongxue Chen, Zhen Lian, Qiran Wu, Mina Rashetnia, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Su-Fei Shi, and Yong-Tao Cui.

arXiv:2308.08134

 

Publications

(* Equal contribution, † Corresponding)

Valley-polarized excitonic Mott insulator in WS2/WSe2 moiré superlattice

Zhen Lian, Yuze Meng, Lei Ma, Indrajit Maity, Li Yan, Qiran Wu, Xiong Huang, Dongxue Chen, Xiaotong Chen, Xinyue Chen, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Johannes Lischner, Yong-Tao Cui† & Su-Fei Shi†

Nature Physics (2023). https://doi.org/10.1038/s41567-023-02266-2

Exciton Superposition across Moiré States in a Semiconducting Moiré Superlattice

Zhen Lian*, Dongxue Chen*, Yuze Meng, Xiaotong Chen, Ying Su, Rounak Banerjee, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Chuanwei Zhang, Yong-Tao Cui†, and Su-Fei Shi†.

Nature Communications 14, 5042 (2023).

Quadrupolar Excitons and Hybridized Interlayer Mott Insulator in a Trilayer Moiré Superlattice

Zhen Lian*, Dongxue Chen*, Lei Ma*, Yuze Meng*, Ying Su, Li Yan, Xiong Huang, Qiran Wu, Xinyue Chen, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Chuanwei Zhang, Yong-Tao Cui†, and Su-Fei Shi†

Nature Communications 14, 4604 (2023).

Topological current divider in a Chern insulator junction

Dmitry Ovchinnikov, Jiaqi Cai, Zhong Lin, Zaiyao Fei, Zhaoyu Liu, Yong-Tao Cui, David H. Cobden, Jiun-Haw Chu, Cui-Zu Chang, Di Xiao, Jiaqiang Yan & Xiaodong Xu

Nature Communication 13, 5967 (2022).

Proximity-magnetized quantum spin Hall insulator: monolayer 1 T’ WTe2/Cr2Ge2Te6

Junxue Li, Mina Rashetnia, Mark Lohmann, Jahyun Koo, Youming Xu, Xiao Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shuang Jia, Xi Chen, Binghai Yan, Yong-Tao Cui & Jing Shi

Nature Communication 13, 5134 (2022).

Tuning moiré excitons and correlated electronic states through layer degree of freedom

Dongxue Chen*, Zhen Lian*, Xiong Huang*, Ying Su*, Mina Rashetnia, Li Yan, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Zenghui Wang†, Chuanwei Zhang†, Yong-Tao Cui† and Su-Fei Shi† 

Nature Communications 13, 4810 (2022).

Excitonic insulator in a heterojunction moiré superlattice

Dongxue Chen*, Zhen Lian*, Xiong Huang*, Ying Su*, Mina Rashetnia, Lei Ma, Li Yan, Mark Blei, Li Xiang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Dmitry Smirnov, Zenghui Wang†, Chuanwei Zhang†, Yong-Tao Cui†, Su-Fei Shi†

Nature Physics 18, 1171 (2022). 

Metal-Mediated Directional Capping of Rod-Packing Metal–Organic Frameworks

Hong, A. N., Luong, D., Alghamdi, M., Liao, W.-C., Zhang, W., Kusumoputro, E., Chen, Y., Greaney, P. A., Cui, Y., Shi, J., Bu, X., Fokwa, B. P. T., & Feng, P.

Chemistry – A European Journal, e202201576 (2022).

Electric Control of a Canted-Antiferromagnetic Chern Insulator

Jiaqi Cai, Dmitry Ovchinnikov, Zaiyao Fei, Minhao He, Tiancheng Song, Zhong Lin, Chong Wang, David Cobden, Jiun-Haw Chu, Yong-Tao Cui, Cui-Zu Chang, Di Xiao, Jiaqiang Yan, and Xiaodong Xu.

Nature Communications 13, 1668 (2022).

A Van Der Waals Interface Hosting Two Groups of Magnetic Skyrmions

Yingying Wu, Brian Francisco, Zhijie Chen, Wei Wang, Yu Zhang, Caihua Wan, Xiufeng Han, Hang Chi, Yasen Hou, Alessandro Lodesani, Gen Yin, Kai Liu, Yong-tao Cui, Kang L. Wang, and Jagadeesh S. Moodera.

Advanced Materials 2110583, 2110583 (2022).

Evidence for Equilibrium Exciton Condensation in Monolayer WTe2

Bosong Sun, Wenjin Zhao, Tauno Palomaki, Zaiyao Fei, Elliott Runburg, Paul Malinowski, Xiong Huang, John Cenker, Yong-Tao Cui, Jiun-Haw Chu, Xiaodong Xu, S. Samaneh Ataei, Daniele Varsano, Maurizia Palummo, Elisa Molinari, Massimo Rontani, and David H. Cobden.

Nature Physics 18, 94 (2022).

Determination of the helical edge and bulk spin axis in quantum spin Hall insulator WTe2
Wenjin Zhao, Elliott Runburg, Zaiyao Fei, Joshua Mutch, Paul Malinowski, Bosong Sun, Xiong Huang, Dmytro Pesin, Yong-Tao Cui, Xiaodong Xu, Jiun-Haw Chu, and David H. Cobden.

Physical Review X 11, 041034 (2021).

Excitonic and Valley-Polarization Signatures of Fractional Correlated Electronic Phases in a WSe 2 / WS 2 Moiré Superlattice

Erfu Liu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Nathaniel M. Gabor, Yong-Tao Cui, and Chun Hung Lui

Physical Review Letters 127, 037402 (2021).

Strong interaction between interlayer excitons and correlated electrons in WSe2/WS2 moiré superlattice

Shengnan Miao*, Tianmeng Wang*, Xiong Huang*, Dongxue Chen*, Zhen Lian, Chong Wang, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Zenghui Wang, Di Xiao, Yong-Tao Cui & Su-Fei Shi 

Nature Communications 123608 (2021).

Signatures of moiré trions in WSe2/MoSe2 heterobilayers

Erfu Liu, Elyse Barré, Jeremiah van Baren, Matthew Wilson, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Yong-Tao Cui, Nathaniel M. Gabor, Tony F. Heinz, Yia-Chung Chang & Chun Hung Lui

Nature 594, 46 (2021).

Imaging Dual-Moiré Lattices in Twisted Bilayer Graphene Aligned on Hexagonal Boron Nitride Using Microwave Impedance Microscopy

Xiong Huang*, Lingxiu Chen*, Shujie Tang, Chengxin Jiang, Chen Chen, Huishan Wang, Zhi-Xun Shen, Haomin Wang, Yong-Tao Cui†

Nano Letters 21, 4292 (2021).

Intertwined Topological and Magnetic Orders in Atomically Thin Chern Insulator MnBi2Te4

Dmitry Ovchinnikov*, Xiong Huang*, Zhong Lin*, Zaiyao Fei*, Jiaqi Cai, Tiancheng Song, Minhao He, Qianni Jiang, Chong Wang, Hao Li, Yayu Wang, Yang Wu, Di Xiao, Jiun-Haw Chu, Jiaqiang Yan†, Cui-Zu Chang†, Yong-Tao Cui†, Xiaodong Xu†

Nano Letters 21, 2544 (2021).

Correlated Insulating States at Fractional Fillings of the WS2/WSe2 Moiré Lattice
Xiong Huang*, Tianmeng Wang*, Shengnan Miao*, Chong Wang, Zhipeng Li, Zhen Lian, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Satoshi Okamoto, Di Xiao†, Su-Fei Shi†, Yong-Tao Cui†
Nature Physics 17, 715 (2021).

Current-induced CrI 3 surface spin-flop transition probed by proximity magnetoresistance in Pt
Tang Su, Mark Lohmann, Junxue Li, Yadong Xu, Ben Niu, Mohammed Alghamdi, Haidong Zhou, Yongtao Cui, Ran Cheng, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jing Shi
2D Materials 7, 045006 (2020).

Coexistence of Magnetic Orders in Two-Dimensional Magnet CrI3
Ben Niu*, Tang Su*, Brian A Francisco, Subhajit Ghosh, Fariborz Kargar, Xiong Huang, Mark Lohmann, Junxue Li, Yadong Xu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Di Wu, Alexander Balandin, Jing Shi†, Yong-Tao Cui†
Nano Letters 20, 553 (2020).

Visualization of an axion insulating state at the transition between 2 chiral quantum anomalous Hall states
Monica Allen, Yong-Tao Cui, Eric Yue Ma, Masataka Mogi, Minoru Kawamura, Ion Cosma Fulga, David Goldhaber-Gordon, Yoshinori Tokura, Zhi-Xun Shen
Proc. Natl. Acad. Sci. 116, 14511 (2019).

Probing Magnetism in Insulating Cr2Ge2Te6 by Induced Anomalous Hall Effect in Pt
Mark Lohmann, Tang Su, Ben Niu, Yusheng Hou, Mohammed Alghamdi, Mohammed Aldosary, Wenyu Xing, Jiangnan Zhong, Shuang Jia, Wei Han, Ruqian Wu, Yong-Tao Cui, Jing Shi
Nano Letters 19, 2397 (2019).

Imaging quantum spin Hall edges in monolayer WTe2
Yanmeng Shi*, Joshua Kahn*, Ben Niu*, Zaiyao Fei, Bosong Sun, Xinghan Cai, Brian A Francisco, Di Wu, Zhi-Xun Shen, Xiaodong Xu†, David H Cobden†, Yong-Tao Cui†
Science Advances 5, eaat8799 (2019).

Microwave Impedance Microscopy
Yong-Tao Cui, Eric Yue Ma
Capacitance Spectroscopy of Semiconductors, edited by Jian V Li and Giorgio Ferrari, page 411–435, Pan Stanford, 2018.

Measurement of surface acoustic wave resonances in ferroelectric domains by microwave microscopy
Scott R Johnston, Yongliang Yang, Yong-Tao Cui, Eric Yue Ma, Thomas Kämpfe, Lukas M Eng, Jian Zhou, Yan-Feng Chen, Minghui Lu, Zhi-Xun Shen
Journal of Applied Physics 122, 074101 (2017).

Precipitation growth of graphene under exfoliated hexagonal boron nitride to form heterostructures on cobalt substrate by molecular beam epitaxy
Renjing Zheng, Alireza Khanaki, Hao Tian, Yanwei He, Yongtao Cui, Zhongguang Xu, Jianlin Liu
Applied Physics Letter 111, 011903 (2017).

Capillary-Force-Assisted Clean-Stamp Transfer of Two-Dimensional Materials
Xuezhi Ma, Qiushi Liu, Da Xu, Yangzhi Zhu, Sanggon Kim, Yongtao Cui, Lanlan Zhong, Ming Liu
Nano Letters 17, 6961 (2017).

 

Prior to UCR (2016-2007)

Unconventional Correlation between Quantum Hall Transport Quantization and Bulk State Filling in Gated Graphene Devices
Yong-tao Cui, Bo Wen, Eric Y Ma, Georgi Diankov, Zheng Han, Francois Amet, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, David Goldhaber-Gordon, Cory R Dean, Zhi-xun Shen
Physical Review Letters 117, 186601 (2016).

Quantitative analysis of effective height of probes in microwave impedance microscopy
Zhun Wei, Eric Yue Ma, Yong-Tao Cui, Scott Johnston, Yongliang Yang, Krishna Agarwal, Michael A Kelly, Zhi-Xun Shen, Xudong Chen
Review of Scientific Instruments 87, 094701 (2016).

Quartz tuning fork based microwave impedance microscopy
Yong-Tao Cui, Eric Yue Ma, Zhi-Xun Shen
Review of Scientific Instruments 87, 063711 (2016).

Quantitative Theory for Probe-Sample Interaction With Inhomogeneous Perturbation in Near-Field Scanning Microwave Microscopy
Zhun Wei, Yong-Tao Cui, Eric Yue Ma, Scott Johnston, Yongliang Yang, Rui Chen, Michael Kelly, Zhi-Xun Shen, Xudong Chen
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 64, 1402 (2016)

Direct Imaging of Dynamic Glassy Behavior in a Strained Manganite Film
Worasom Kundhikanjana, Zhigao Sheng, Yongliang Yang, Keji Lai, Eric Yue Ma, Yong-Tao Cui, Michael a Kelly, Masao Nakamura, Masashi Kawasaki, Yoshinori Tokura, Qiaochu Tang, Kun Zhang, Xinxin Li, Zhi-xun Shen
Physical Review Letters 116, 019904 (2016).

Mobile metallic domain walls in an all-in-all-out magnetic insulator
E Y Ma*, Y -T Cui*, Kentaro Ueda*, Shujie Tang, Kai Chen, Nobumichi Tamura, Phillip M Wu, Jun Fujioka, Yoshinori Tokura, Z -X Shen
Science 350, 538 (2015).

Interface Ferroelectric Transition near the Gap-Opening Temperature in a Single-Unit-Cell FeSe Film Grown on Nb-Doped SrTiO3 substrate
Y -T Cui, R G Moore, A -M Zhang, Y Tian, J J Lee, F T Schmitt, W -H Zhang, W Li, M Yi, Z -K Liu, M Hashimoto, Y Zhang, D -H Lu, T P Devereaux, L -L Wang, X -C Ma, Q -M Zhang, Q -K Xue, D -H Lee, Z -X Shen
Physical Review Letters 114, 037002 (2015).

Unexpected edge conduction in mercury telluride quantum wells under broken time-reversal symmetry
Eric Yue Ma, Reyes M Calvo, Jing Wang, Biao Lian, Mathias Mühlbauer, Christoph Brüne, Yong-Tao Cui, Keji Lai, Worasom Kundhikanjana, Yongliang Yang, Matthias Baenninger, Markus König, Christopher Ames, Hartmut Buhmann, Philipp Leubner, Laurens W Molenkamp, Shou-Cheng Zhang, David Goldhaber-Gordon, Michael a. Kelly, Zhi-Xun Shen
Nature Communications 6, 7252 (2015).

Interfacial mode coupling as the origin of the enhancement of Tc in FeSe films on SrTiO3
J J Lee, F T Schmitt, R G Moore, S Johnston, Y -T Cui, W Li, M Yi, Z K Liu, M Hashimoto, Y Zhang, D H Lu, T P Devereaux, D -H Lee, Z -X Shen
Nature 515, 245 (2014).

Shielded piezoresistive cantilever probes for nanoscale topography and electrical imaging
Yongliang Yang, Eric Yue Ma, Yong-Tao Cui, Alexandre Haemmerli, Keji Lai, Worasom Kundhikanjana, Nahid Harjee, Beth L Pruitt, Michael Kelly, Zhi-Xun Shen
Journal of Micromechanics and Microengineering 24, 045026 (2014).

Direct observation of the transition from indirect to direct bandgap in atomically thin epitaxial MoSe2.
Yi Zhang, Tay-Rong Chang, Bo Zhou, Yong-Tao Cui, Hao Yan, Zhongkai Liu, Felix Schmitt, James Lee, Rob Moore, Yulin Chen, Hsin Lin, Horng-Tay Jeng, Sung-Kwan Mo, Zahid Hussain, Arun Bansil, Zhi-Xun Shen
Nature Nanotechnology 9, 111 (2014).

Observation of Temperature-Induced Crossover to an Orbital-Selective Mott Phase in AxFe2-ySe2 (A=K, Rb) Superconductors
M Yi, D H Lu, R Yu, S C Riggs, J -H Chu, B Lv, Z K Liu, M Lu, Y -T Cui, M Hashimoto, S -K Mo, Z Hussain, C W Chu, I R Fisher, Q Si, Z -X Shen
Physical Review Letters 110, 067003 (2013) .

Network analyzer measurements of spin transfer torques in magnetic tunnel junctions
Lin Xue, Chen Wang, Yong-Tao Cui, J a. Katine, R a. Buhrman, D C Ralph
Applied Physics Letters 101, 022417 (2012).

Resonance Measurement of Nonlocal Spin Torque in a Three-Terminal Magnetic Device
Lin Xue, Chen Wang, Yong-Tao Cui, Luqiao Liu, A Swander, J Z Sun, R a. Buhrman, D C Ralph
Physical Review Letters 108, 147201 (2012).

Conditions for microwave amplification due to spin-torque dynamics in magnetic tunnel junctions
Lin Xue, Chen Wang, Yong-Tao Cui, J a. Katine, R a. Buhrman, D C Ralph
Applied Physics Letter 99, 022505 (2011).

Time-resolved measurement of spin-transfer-driven ferromagnetic resonance and spin torque in magnetic tunnel junctions
Chen Wang, Yong-Tao Cui, Jordan A Katine, Robert A Buhrman, Daniel C Ralph
Nature Physics 7, 496 (2011).

Spin-transfer torque in nanoscale magnetic devices.
D C Ralph, Y-T Cui, L Q Liu, T Moriyama, C Wang, R a Buhrman
Phil. Trans. R. Soc. A 369, 3617 (2011).

Single-Shot Time-Domain Studies of Spin-Torque-Driven Switching in Magnetic Tunnel Junctions
Y -T Cui, G Finocchio, C Wang, J A Katine, R A Buhrman, D C Ralph
Physical Review Letters 104, 097201 (2010).

Bias and angular dependence of spin-transfer torque in magnetic tunnel junctions
C Wang, Y -T Cui, J Z Sun, J A Katine, R A Buhrman, D C Ralph, Yorktown Heights, New York
Physical Review B 79, 224416 (2009).

Sensitivity of spin-torque diodes for frequency-tunable resonant microwave detection
C Wang, Y T Cui, J Z Sun, J A Katine, R A Buhrman, D C Ralph
Journal of Applied Physics 106, 053905 (2009).

Strong linewidth variation for spin-torque nano-oscillators as a function of in-plane magnetic field angle
K V Thadani, G Finocchio, Z P Li, O Ozatay, J C Sankey, I N Krivorotov, Y T Cui, R A Buhrman, D C Ralph
Physical Review B 78, 024409 (2008).

Resonant spin-transfer-driven switching of magnetic devices assisted by microwave current pulses
Y -T Cui, J C Sankey, C Wang, K V Thadani, Z -P Li, R A Buhrman, D C Ralph
Physical Review B 77, 214440 (2008).

Measurement of the Spin-Transfer-Torque Vector in Magnetic Tunnel Junctions
Jack C Sankey, Y -T Cui, Robert A Buhrman, Daniel C Ralph, Jonathan Z Sun, John C Slonczewski
Nature Physics 4, 67 (2008).

Let us help you with your search